Beregning af begravelseshjælp

Gældende pr. 1. januar 2019

Afdødes formueforhold lægges til grund for beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

1) Personer under 18 år:
Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på 9.400,00 til personer under 18 år.

2) Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:
Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.200,00, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 37.500,00. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 37.500,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 48.700,00. Se undtagelsen i punkt 4.

3) Personer på 18 år og derover:
Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.200,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 18.800,00. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 18.800,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 30.000,00. Se undtagelsen i punkt 4.

4) Personer født før 1. april 1957:
Begravelseshjælpen vil dog - uanset formueforhold - altid udgøre mindst kr. 1.050,00, såfremt afdøde er født før 1. april 1957.

 

Hvordan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der kan opnås som følge af dødsfaldet.

Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælleer det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,-. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien her både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,- i formueberegningen.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Opmærksomheden henledes på, at såfremt man søger om minimumsbeløbet på kr. 1.050,-, mister man retten til at søge yderligere begravelseshjælp, såfremt det senere skulle vise sig, at formue og formuerettigheder ligger under de forannævnte formuegrænser. Det anbefales derfor at søge o højst mulig begravelseshjælp – eller vente med at ansøge, indtil der er fuldt overblik over boets økonomi.

 

Ansøgning

Der kan ansøges om begravelseshjælp via borger.dk, hvor det også er muligt at give bedemanden fuldmagt til at ansøge og modtage begravelseshjælpen.

Afgørelse kan indbringes for Patientombuddet